Privacy beleid

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Indien u ervoor kiest Life Recruitment vrijwillig uw gegevens te zenden, geeft u Life Recruitment daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van uw vacature. Life Recruitment gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en zal deze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel werk te vinden of een vacature te vervullen.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's en buttons is eigendom van Life Recruitment of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life Recruitment te Schiedam (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Life Recruitment niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Life Recruitment in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Wijzigingen in het privacy beleid

Life Recruitment kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze mededeling die van invloed kunnen zijn op uw toekomstig gebruik van de website. Dit gebeurt d.m.v. het plaatsen van een aangepaste mededeling op de website, op een duidelijk zichtbare plaats.

Beveiliging

Life Recruitment doet er alles aan om de servers, toepassingen en databanken te beveiligen tegen de ongeoorloofde toegang en gebruik door onbevoegden; we doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de in ons bezit zijnde gegevens te beschermen. Helaas kan niemand 100% beveiliging garanderen. Als u zich specifiek zorgen maakt over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens dan raden wij u aan deze informatie niet via het Internet te versturen.

Andere websites

De website kan links bevatten naar andere websites of internetbronnen. Als u op één van deze links klikt maakt u contact met een andere website of internetbron die mogelijk vrijwillig, dan wel d.m.v. cookies of een andere technologie, gegevens over u kan verzamelen. Life Recruitment heeft geen controle over deze websites of internetbronnen en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop deze uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken. U dient het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken om zicht te krijgen op de manier waarop deze sites gegevens inwinnen en gebruiken.

Technische informatie

Evenals veel andere websites verzamelt deze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina's van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

De website maakt gebruik van "cookies", een technologie waarmee informatie op de computer van de websitegebruiker wordt geïnstalleerd om de website toe te laten om toekomstige bezoeken via die computer te herkennen. Cookies verhogen het gebruiksgemak van de website. De door cookies verkregen informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om u te kunnen herkennen als eerdere gebruiker van de website, om uw activiteiten op de website te volgen, om uw behoeften te kunnen invullen, om een gepersonaliseerde webpagina inhoud en informatie voor uw gebruik aan te bieden, om online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van uw persoonsgegevens, en om in andere opzichten uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Advertenties die mogelijk op de website te zien zijn kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Deze advertenties kunnen worden aangeboden door reclamebedrijven toebehorend aan derden en Life Recruitment heeft hierover geen controle en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze advertenties aangewende cookies of andere technologieën. Life Recruitment is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld d.m.v. dergelijke cookies of technologieën.

Indien uw browser dat toelaat kunt u ervoor kiezen cookies te weigeren, maar dit kan evenwel het gebruiksgemak van de website evenals de mogelijkheid om bepaalde functies van de website te gebruiken negatief beïnvloeden.

Traceringsinformatie

Het is mogelijk dat Life Recruitment niet-persoonsgebonden gegevens gebruikt voor het opstellen van geaggregeerde gegevensrapporten over de demografie van de websitegebruikers en het gebruik van de website, en deze rapporten vervolgens doorgeeft aan derden. Geen van de gegevens in deze rapporten is op enigerlei wijze in verband te brengen met de identiteit of met andere persoonsgegevens van de individuele gebruikers.

U kunt uw recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens uitoefenen, of verdere informatie opvragen of een klacht indienen, door een e-mail te sturen naar info@liferecruitment.nl of een brief te sturen naar :
Life Recruitment B.V., Burg. van Lierplein 63, 3134 ZB Vlaardingen.